Regulamin: badanie kierowców Navigora

1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres
i warunki uczestnictwa w badaniu organizowanym przez Organizatora
w grupie: „Navigor – kierowcy, kerowcom”, na portalu Facebook, oraz wśród obecnych użytkowników aplikacji Navigor, zwanym dalej „Badaniem”.

1.2 Organizatorem Badania jest ECR Polska siedzibą w Poznaniu (60-479), przy ul. Strzeszyńskiej 67 c/1, zarejestrowanym pod nr KRS 0000360174 Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, SR. Poznań – Nowe Miasto i Wilda, o numerach NIP 7781472972  i REGON 3014751167, (dalej: „Organizator”).

1.3 Badanie będzie przeprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25.04.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 31.05.2022 r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Badania”) za pośrednictwem formularza google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzRJ3Ro-ickG0RLwtAP1J4XMq4h8eTMehC5Y-Qg8ERfKht9g/viewform (dalej: „Ankieta”). Do badania zaproszeni zostają uczestnicy grupy „Navigor-kierowcy, kierowcom” w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Serwis Facebook”), która to grupa dostępna jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/groups/navigor (dalej: „Grupa”) oraz użytkownicy aplikacji dla kierowców Navigor (dalej: „Aplikacja”)

1.4 W związku z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez regulamin serwisu Facebook, Organizator oświadcza, że Badanie organizowane dla uczestników Grupy, nie jest w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane, ani też bezpośrednio związane z Serwisem Facebook.

1.5 Celem Badania jest poznanie opinii kierowców na temat Systemu Navigor oraz wyłonienie osób, które w ramach podziękowania otrzymają nagrody.

1.6 Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

1.7 Udział w Badaniu i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

2 Zasady uczestnictwa w Badaniu

2.1 W Badaniu mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2 W Badaniu nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Badaniu nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

2.3 Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4 Aby wziąć udział w Badaniu i mieć szansę na otrzymanie nagrody należy wypełnić i przesłać Ankietę udostępnioną pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzRJ3Ro-ickG0RLwtAP1J4XMq4h8eTMehC5Y-Qg8ERfKht9g/viewform    oraz podać adres mailowy, umożliwiający kontakt ze zwycięzcą.

2.5 W czasie trwania Badania, określonym w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu Każdy uczestnik może wypełnić i wysłać Ankietę tylko jeden raz. W przypadku większej ilości zgłoszeń jednego uczestnika, do mechanizmu przyznania nagrody zakwalifikowane zostanie jedynie pierwsze zgłoszenie.

 3 Nagrody w Badaniu i metoda wyłonienia zwycięzców

3.1 Nagrodami w Badaniu są (dalej: „Nagrody”):

– 5x Pompka automatyczna MI

– 5x Przenośny głośnik bluetooth

– 5x Powerbank

– 5x Narzędzie wielofunkcyjne (multitool)

3.2 Zwycięzcy zostaną wyłonieni w oparciu o metodologię opisaną w pkt. 3.5.

3.3 Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

3.4 Każdy zwycięzca nagrody zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

3.5 Metoda wyłonienia zwycięzców nagród:

     3.5.1 W Badaniu mamy 20 nagród do rozdania.

    3.5.2 Każde wypełnienie ankiety otrzymuje kolejność w oparciu o znacznik daty, godziny, minuty i sekundy wpłynięcia odpowiedzi.

3.5.3 Spośród końcowej liczby ankiet do możliwości przyznania nagród zakwalifikowane zostają jedynie te ze wskazanym adresem mailowym do kontaktu. W oparciu o znacznik czasu otrzymują kolejne numery na liście.

3.5.4 Tak ustaloną liczbę ankiet dzielimy przez 20 (ilość nagród). Ustalamy w ten sposób krok przyznania nagrody. Wynik zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej.

3.5.5 Nagrody przyznawane są w kolejności: pompka, głośnik, powerbank, multitool, pompka, głośnik, powerbank, multitool, itd…

PRZYKŁAD: Załóżmy, że do Badania napłynie 105 ankiet z adresami mailowymi.

105:20=5,25 W tym przypadku krok przyznania nagród wynosi 5.

Nagrodę otrzyma Uczestnik z ankietą o nr 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, itd…

4 Zasady wydawania nagród w Konkursie

4.1 O fakcie wygranej Organizator poinformuje Laureatów Konkursu w sposób wskazany w § 3 ust. 3.4. Laureaci proszeni są o kontakt zwrotny w celu ustalenia sposobu wydania Nagrody.

4.2 Organizator w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa powyżej, zażąda od Laureatów Konkursu podania danych niezbędnych do wydania nagrody, takich jak:

– imię i nazwisko Laureata;

– adres, na który ma zostać wysłana Nagroda

4.3 Laureat zobowiązany jest przesłać dane, o których mowa w pkt 2 w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora. Nie wysłanie przez Laureata danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, będzie skutkowało wysłaniem kolejnego maila z informacją o wygranej. W przypadku dalszego braku odpowiedzi, nagroda przejdzie na kolejnego uczestnika na liście spełniającego kryteria. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą.

4.4 Organizator wyłoni zwycięzców w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Nagrody zostaną rozesłane najpóźniej do 30.06.2022

4.5 Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

4.6 Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami.

5 Postępowanie reklamacyjne

5.1 Reklamacje dotyczące Badania należy składać pisemnie na adres pocztowy: ECR Polska, ul. Strzeszyńska 67c/1, 60-479 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem [biuro@ecr.pl].

5.2 Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

5.3 Reklamacje można wnosić w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

5.4 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.

5.5 Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji.

6 Dane Osobowe

6.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Badania oraz Zwycięzców przetwarzanych w związku z Badaniem jest ECR Polska siedzibą w Poznaniu (60-479), przy ul. Strzeszyńskiej 67 c/1, zarejestrowanym pod nr KRS 0000360174 Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, SR. Poznań – Nowe Miasto i Wilda, o numerach NIP 7781472972  i REGON 3014751167. Dane kontaktowe administratora danych osobowych nr telefonu: +48 61 226 30 78, mail: [biuro@ecr.pl]

6.2 Dane osobowe Uczestników Badania oraz Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Badania, w tym kontaktowania się, wyłonienia Zwycięzcy oraz wydania Nagród, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z § 5 Regulaminu.

6.3 Uczestnicy Badania i Zwycięzcy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

6.4 Wypełnienie i przesłanie Ankiety i podanie kontaktu mailowego, w sposób określony w §2 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.

6.5 Uczestnik Badania nie powinien przekazywać Organizatorowi danych osobowych osób trzecich.

6.6 Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Organizator informuje Uczestników Badania, iż:

6.6.1 dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji Badania na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez Wypełnienie i przesłanie Ankiety określone w §2 Regulaminu

oraz

 b) w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w §5 Regulaminu (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w §5 Regulaminu;

6.6.2 Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: [biuro@ecr.pl]

6.6.3 Dane mogą zostać powierzone na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowane Badanie, wyłącznie w związku z Badaniem w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi kurierskie oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6.6.4 Dane będą przechowywane przez Okres Badania, określony w §1 pkt 1.3 Regulaminu, w przypadku Zwycięzców również przez okres 90 dni po zakończeniu Badania celem kontaktu i wysyłki Nagrody, a w przypadku złożenia reklamacji także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

6.6.5 Uczestnikowi Badania przysługuje prawo do żądania od Podmiotu Zlecającego Badanie dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres pocztowy: ECR Polska, ul. Strzeszyńska 67c/1, 60-479 Poznań;

6.6.6 Uczestnik Badania może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie e-mail na adres biuro@ecr.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego udziału w Badaniu. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Podmiot Zlecający Badanie jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika Badania w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika Badania, niezależnie od wycofania zgody;

6.6.7 Uczestnik Badania jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

6.6.8 Podanie danych osobowych przez Uczestników Badania jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu otrzymania możliwości zdobycia nagrody;

7 Postanowienia Końcowe

7.1 Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Badania i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Badaniu.

7.3 Zasady przeprowadzania Badania określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

7.4 W ramach Badania Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Badania.

7.5 Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Badania należy rozumieć takie usługi jak: udostępnienie Regulaminu w Serwisie Facebook; umożliwienie wzięcia udziału w Badaniu.

7.6 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.

7.7 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Badaniu.

7.8 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w Serwisie.

7.9 Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

7.10 Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

7.11 Niniejszy Regulamin Badania dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie: navigor.pl/badanie, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

@ 2022 Navigor