Regulamin aplikacji Navigor dla Kierowcy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Navigor dla Kierowców przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, (dalej: „Aplikacja”).

1.2. Właścicielem Aplikacji jest ECR Sp. z o.o. (KRS: 0000864722), a Operatorem Aplikacji i usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Związek Pracodawców ECR Polska z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 67C/1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000360174, NIP: 7781472972 (dalej: „Operator”).

1.3. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na wymianie informacji na temat lokalizacji, do której kierowcy samochodów ciężarowych jadą w celu załadunku bądź rozładunku.

1.4. Navigor powstał w celu usprawnienia branży logistycznej. Jest narzędziem stworzonym dla kierowcy i rozwijanym wspólnie z kierowcami. Głównym celem Navigora jest  dostarczanie kierowcy informacji, które są  niezbędne w jego codziennej pracy.

1.5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

 1.  Google Play (dla systemu Android)
 2.  AppGallery (dla systemu Android)

1.6. Pobranie Aplikacji z ww. sklepu jest bezpłatne. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości opłat za wybrane funkcjonalności. Korzystanie z wybranych funkcjonalności rozliczane jest w oparciu o wewnętrzny system punktowy.

1.7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji.

1.8. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

Minimalne:

 • Android 5.0
 • 1GB RAM
 • 50MB wolnego miejsca na dysku

Zalecane:

 • Android 8.1
 • Ekran 5,5 cala
 • 3GB RAM
 • 100MB wolnego miejsca na dysku

2.3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

 1.   aktywne połączenie internetowe,
 2.   aktywną usługę lokalizacji.

2.4. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji użytkownik musi się zarejestrować, poprzez podanie unikatowego  nicka (nazwy użytkownika), pod którym będzie w niej występował. Każdy użytkownik może jednocześnie korzystać z jednego nicku.

3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem Aplikacji i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

3.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 1.  korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 2.  korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 3.  korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
 4. p odawania informacji w dobrej wierze i zgodnych ze stanem rzeczywistym na moment wprowadzania do Aplikacji.

3.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

4. OPŁATY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI NAVIGOR dla KIEROWCÓW

4.1. W aplikacji obowiązuje punktowy system rozliczeń.

4.2. Użytkownik w okresie promocyjnym otrzymuje pulę darmowych punktów w celu zapoznania się z aplikacją.

4.3. Dodatkowe punkty użytkownicy zdobywają poprzez ich zakup bądź poprzez wykonywanie zadań udostępnianych w ramach Aplikacji.

4.4. Cennik dotyczący dodatkowego zakupu punktów dostępny będzie na stronie internetowej www.navigor.pl.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

5.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

5.2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1.  szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
 2.  szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
 3.  usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

5.4. Operator nie odpowiada za konsekwencje decyzji podjętych w oparciu o informacje prezentowane w Aplikacji Navigor. Operator wskazuje, że informacje prezentowane w Aplikacji oraz na Stronie www, pomimo dołożenia należytej staranności przez Operatora, mogą odbiegać od rzeczywistych.

6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

6.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

6.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora bądź innych użytkowników, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć bądź wyłączyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

6.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.

7.2. Operator dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.3. Operator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

7.4. Dane osobowe zbierane są przez Operatora, w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z aplikacji Navigor. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z aplikacji mobilnej Navigor.

7.6. Dane są gromadzone i przetwarzane przez Operatora zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem internetowym NAVIGOR.pl

8. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej reklamacje@navigor.pl

8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nick użytkownika.

8.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

9. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

9.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

9.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.navigor.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w aplikacji.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2. Regulamin obowiązuje od dnia 07.10.2020.

@ 2024 Navigor