Umowa korzystania z Systemu Navigor dla Lokalizacji

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy dokument określa warunki handlowe korzystania z Systemu Navigor.

1.2. Operatorem systemu i usługodawcą świadczonych za pośrednictwem Systemu Navigor usług jest Związek Pracodawców ECR Polska z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 67C/1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000360174, NIP: 7781472972 (dalej: „Operator”).

1.3. Stroną zawierającą umowę korzystania z Systemu Navigor jest podmiot (dalej: „Klient”), który chce opisać swoje lokalizacje logistyczne w Systemie Navigor, a następnie utrzymywać aktualność tych wpisów.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Zawierając umowę na korzystanie z Systemu Navigor, Klient otrzymuje prawo do:

  1. a) szczegółowego opisywania swoich lokalizacji logistycznych przy użyciu aplikacji webowej dostępnej pod adresem: lm.navigor.pl, dzięki czemu kierowcy zmierzający do lokalizacji zostaną sprawniej i bezpieczniej obsłużeni,
  2. b) aktywnego zarządzania swoim wpisem w dowolnym momencie,
  3. c) możliwość zakładania dowolnej ilości kont dla operatorów, którzy w jego imieniu będą mogli w pełny lub ograniczony sposób zarządzać lokalizacjami w Systemie Navigor,
  4. d) weryfikacji zgodności wpisów na temat swoich lokalizacji, które są sporządzane oddolnie przez kierowców,
  5. e) korzystania z modułu komunikatów w Systemie Navigor skierowanych do kierowców, którzy mają zaplanowane wizyty w lokalizacjach Klienta,
  6. f) korzystania z dodatkowej aplikacji mobilnej Navigor, która umożliwia dostęp do Systemu Navigor, przy użyciu telefonu z systemem android,
  7. g) wsparcie techniczne administratora systemu.

3. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

Akceptacja niniejszej umowy, regulaminu oraz polityki prywatności w trakcie procesu zakładania konta oznacza, że Klient zgadza się z niniejszymi postanowieniami, co jest równoznaczne w zawarciem umowy na korzystanie z Systemu Navigor.

4. WARUNKI HANDLOWE KORZYSTANIA Z SYSTEMU NAVIGOR

4.1 Każdy nowo zarejestrowany klient otrzymuje możliwość bezpłatnego opisania dowolnej ilości lokalizacji w Systemie Navigor.

4.2 Każdy klient może uzyskać dostęp do rozszerzonych funkcjonalności Systemu Navigor jeśli zdecyduje się opłacać abonament zgodny z taryfą opłat dostępną pod adresem: navigor.pl/taryfa_oplat_navigor

4.3 Operator daje możliwość dwóch trybów rozliczeniowych: abonament roczny oraz miesięczny, zgodnie ze wskazaniami w taryfie opłat. Jako domyślnie wybrany uznaje się tryb roczny. Chęć przejścia na abonament miesięczny powinien być indywidualnie zgłoszony przez Klienta Operatorowi.

5. ZAKOŃCZENIE UMOWY

W trakcie okresu abonamentowego Klient może złożyć wypowiedzenie umowy najpóźniej na miesiąc przed końcem opłaconego okresu rozliczeniowego. Utrata dostępu do Systemu Navigor następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego, następującego po miesięcznym okresie wypowiedzenia.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Podstawowy wpis w Systemie Navigor jest bezpłatny.

6.2. Płatność następuje na konto operatora, na podstawie faktury, wystawionej w chwili przejścia na werscję rozszerzoną (abonamentową).

6.3. Faktura będzie cyklicznie ponawiana zgodnie z wybranym trybem rozliczeniowym.

6.4. Termin płatności strony ustalają na 14 dni.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

@ 2024 Navigor