Polityka prywatności systemu Navigor

SYSTEM NAVIGOR

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez administratorów Systemu Navigor:

Związek Pracodawców ECR Polska z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 67C/1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000360174, NIP: 7781472972,

a także: ECR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 67C/1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000864722,

zwanymi dalej łącznie: Administratorem,

w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa użytkowników.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych za pośrednictwem Systemu Navigor, w skład którego wchodzą: aplikacja webowa bok.navigor.pl, dwie aplikacje mobilne, Navigor oraz Navigor LM, oraz baza danych SKILL. Powyższa polityka nie obejmuje swym zakresem usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w Systemie Navigor. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.

 

GROMADZONE DANE

Pliki Cookies – Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies do śledzenia wizyt użytkowników strony www.navigor.pl oraz www.lm.navigor.pl i zapisywania ich preferencji, np. języka, danych logowania, jak również dostosowywania oferowanych usług do ich potrzeb. Ww. pliki służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony. Przedmiotowe pliki przechowywane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Pliki cookies nie będą udostępniane na rzecz podmiotów trzecich.

Jako, że możliwe jest wyłączenie plików cookies w przeglądarce internetowej, korzystanie z usług nie zostanie uniemożliwione, jednak może dojść do pewnych utrudnień.

Dane osobowe – W celu korzystania z usług i produktów oferowanych przez Administratora należy zarejestrować konto za pośrednictwem strony www.lm.navigor.pl lub aplikacji mobilnej Navigor / Navigor LM.

Do weryfikacji użytkownika niezbędne są: adres e-mail oraz nr telefonu. Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umów na usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem. W przypadku niedostarczenia Administratorowi niezbędnych informacji, Administrator nie będzie mógł zawrzeć ani realizować umów oraz prowadzić obsługi.

Dane geolokalizacyjne zbierane przez aplikację. W związku z charakterem Systemu Navigor przetwarzamy dane dotyczące geolokalizacji urządzenia, na którym kierowcy korzystają z aplikacji Navigor. Dane te potrzebujemy do tego, by System Navigor był w stanie automatycznie prosić kierowcę go o ocenę lokalizacji, w której był w ostatnim czasie.

Geolokalizację wykorzystujemy również względem lokalizacji, aby zbierać statystyki takie jak średni czas potrzebny do obsłużenia kierowców w danej lokalizacji. Robimy to, gdyż naszą misją jest poprawa warunków pracy kierowców. Dane te wykorzystujemy w celu motywowania lokalizacji do usprawniania swoich procedur i warunków technicznych, tak by dostosowywać je do sprawnej obsługi kierowcy.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane:

  • w celach niezbędnych dla realizacji umowy zawartej z użytkownikiem a Administratorem lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO), m.in.: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację, przesyłania informacji przez Administratora dotyczących zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp., na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora; w celu badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora, a także innych podmiotów, na rzecz których Administrator świadczy usługi na mocy odrębnych umów, do wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, takich jak przygotowanie statystyk.
  • w celu przekazywania użytkownikom informacji, instrukcji i wskazówek ułatwiających optymalne wykorzystanie Systemu Navigor.
  • na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach.

W zakresie danych osobowych cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili, aczkolwiek pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem. W celu cofnięcie zgody należy przesłać odpowiednie oświadczenie na adres: reklamacje@navigor.pl.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z użytkownikiem , w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę  użytkownika lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: instytucje ustawowo upoważnione do odbioru danych użytkownika na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

PRZESYŁANIE DANYCH POZA WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, jak również przeniesienia danych osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uzytkownika, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Po potwierdzeniu tożsamości użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie analizy zasadności żądania oraz obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, tj.:

  • wykonywania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Administratorem – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
  • w zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – jako Administrator będzie je przetwarzać do czasu jej wycofania,
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Dane zbierane podczas wizyt użytkowników na stronie Administratora będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Zastosowanie ma to do danych przetwarzanych w celach analitycznych, statystycznych, w tym wykorzystania plików cookies i administrowania stronami Administratora.

BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

  • umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu adresu loginu i hasła, które użytkownik powinien zachować wyłącznie do swojej wiadomości, kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
  • udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora; ponadto, na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 07.10.2020.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w Polityce, prawie bądź jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

INFORMACJE KONTAKTOWE

W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem: biuro@navigor.pl .

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@navigor.pl .

@ 2024 Navigor