Regulamin Systemu Navigor dla Lokalizacji

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Systemu Navigor dla Lokalizacji.

1.2. Właścicielem Systemu jest ECR Sp. z o.o. (KRS: 0000864722), a Operatorem Systemu i usługodawcą świadczonych za jego pośrednictwem usług jest Związek Pracodawców ECR Polska z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 67C/1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000360174, NIP: 7781472972 (dalej: „Operator”).

1.3. System Navigor to narzędzie, dzięki któremu Klient może dokładnie opisać zasady funkcjonujące w jego lokalizacjach logistycznych, wszelkie udogodnienia oraz wskazówki ułatwiające dojazd do lokalizacji i przeprowadzenie operacji załadunku i rozładunku. System Navigor w przejrzysty sposób udostępnia te informacje kierowcom, by ułatwić ich pracę i podnieść wydajność łańcucha dostaw.

1.4. System Navigor oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

2. SPOSÓB DOSTĘPU DO SYSTEMU NAVIGOR

2.1. Aby korzystać z Systemu Navigor należy założyć konto Klienta pod adresem: lm.navigor.pl, a następnie zarejestrować managera lokalizacji – użytkownika, który w ramach danego konta Klienta będzie mógł dokonywać wpisów na temat lokalizacji logistycznych danego Klienta, aktualizować informacje na temat lokalizacji oraz weryfikować prawdziwość opisów sugerowanych przez kierowców odwiedzających daną lokalizację.

2.2. Główny dostęp do Systemu Navigor Klient uzyskuje za pomocą Aplikacji Webowej dostępnej pod adresem: lm.navigor.pl .

2.3. Dostęp do Aplikacji Webowej jest warunkiem koniecznym i wystarczającym, aby użytkownik mógł korzystać z Systemu Navigor.

2.4. Klient posiadający aktywne konto w Systemie Navigor może opcjonalnie skorzystać z dodatkowego dostępu do Systemu Navigor poprzez aplikację Navigor LM, dla użytkowników urządzeń mobilnych.

2.5. Aplikacja mobilna Navigor LM nie funkcjonuje jako samodzielna aplikacja. Jest ona jedynie dodatkowym kanałem komunikacji managera lokalizacji z Systemem Navigor.

2.6. Pobranie aplikacji Navigor LM ze sklepu jest bezpłatne.

2.7. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Systemu Navigor pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Systemu Navigor.

3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z  SYSTEMU NAVIGOR

3.1. Do uruchomienia i prawidłowego działania Systemu Navigor niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.

3.2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Systemu Navigor w sposób zgodny z obowiązującym prawem, regulaminami Systemu Navigor, regulaminami sklepów z których została pobrana aplikacja mobilna, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

3.3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 1. korzystania z Systemu Navigor w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 2. korzystania z Systemu Navigor w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Systemu Navigor jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
 4. podawania informacji w dobrej wierze i zgodnych ze stanem rzeczywistym na moment wprowadzania do Systemu Navigor.

3.4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora, o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Systemu Navigor.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE APLIKACJI WEBOWEJ

Aplikacja Webowa dostępna jest dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge w wersji aktualnej w listopadzie 2020.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE APLIKACJI MOBILNEJ NAVIGOR LM

Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja mobilna, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

Minimalne:

 • Android 5.0
 • 1GB RAM
 • 50MB wolnego miejsca na dysku

Zalecane:

 • Android 8.1
 • Ekran 5,5 cala
 • 3GB RAM
 • 100MB wolnego miejsca na dysku

 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MANAGERA LOKALIZACJI OPISYWANYCH W APLIKACJI

6.1. Manager lokalizacji akceptuje fakt, że kierowcy korzystający z Aplikacji Navigor dla Kierowcy, dokonują oceny lokalizacji którą opisał w Systemie Navigor. Ocena ta jest prezentowana innym kierowcom wraz z pozostałymi informacjami o lokalizacji.

6.2. Manager lokalizacji akceptuje fakt, że wraz z opisem lokalizacji prezentowany jest logotyp firmy, którą reprezentuje.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

7.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Systemu Navigor, zapewniając poprawność jej działania. Pomimo dołożenia wszelkich starań, Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Systemu Navigor, jak również ich bezbłędnego działania.

7.2. Użytkownik korzysta z Systemu Navigor dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
 2. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Systemu Navigor;
 3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

7.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Systemu Navigor i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

7.4. Operator nie odpowiada za konsekwencje decyzji podjętych w oparciu o informacje prezentowane w Systemie Navigor. Operator wskazuje, że informacje prezentowane w Systemie Navigor, pomimo dołożenia należytej staranności przez Operatora, mogą odbiegać od rzeczywistych.

8. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SYSTEMU NAVIGOR

8.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Systemu Navigor zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

8.2. W przypadku gdy manager lokalizacji nie zaakceptuje istotnych zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Systemu Navigor, ma prawo wypowiedzieć umowę i domagać się zwrotu opłaty proporcjonalnie do pozostałego czasu jej obowiązywania.

8.3. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora bądź innych użytkowników, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć bądź wyłączyć możliwość korzystania przez użytkownika z Systemu Navigor i świadczonych za jego pośrednictwem usług.

8.4. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Systemu Navigor, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jego pośrednictwem.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator, a także Właściciel Systemu Navigor.

9.2. Operator dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

9.3. Operator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

9.4. Dane osobowe zbierane są przez Operatora, w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z Systemu Navigor. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z Systemu Navigor.

9.6. Dane są gromadzone i przetwarzane przez Operatora zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem internetowym NAVIGOR.pl

10. REKLAMACJE

10.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Systemu Navigor oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Systemu Navigor należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej reklamacje@navigor.pl.

10.2. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

11. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

11.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Systemie Navigor. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika wraz z ich akceptacją podczas korzystania przez niego z Systemu Navigor.

11.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.navigor.pl lub jej podstronach, a także bezpośrednio w aplikacji webowej oraz mobilnej.

11.3. Operator poinformuje użytkowników, o każdej zmianie regulaminu za pośrednictwem komunikatora w Systemie Navigor.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.2. Regulamin obowiązuje od dnia 07.10.2020.

@ 2024 Navigor